Organiasjonsfriheten §101 i Grunnloven

Kort om grunnloven: Sitat Lovdata:

Kort om lova:

Grunnlova inneheld dei grunnleggjande rettslege føresegnene om statsstyret i Noreg. Ho vert endra etter spesielle reglar som er gitt i Grunnlova sjølv.

Føresegnene i Grunnlova handlar om forskjellige forhold: om monarkiet, om religionen og om dei grunnleggjande prinsippa Noreg skal styrast etter som stat.

Grunnlova har føresegner om korleis statsoverhovudet (kongen eller dronninga) vert peika ut, om kongehuset og den kongelege familien, om korleis medlemane av regjeringa (statsrådet) vert rekruttert, kva oppgåver regjeringa har, korleis dei folkevalde vert valde til Stortinget, korleis Høgsterett sine medlemar vert utnemnde, korleis dei øvste tenestepersonane i staten (embetsmenn) vert utnemnde og om maktfordelinga mellom dei statlege organa. Grunnlova inneheld også føresegner om menneskerettigheiter og om Stortingets kontroll med regjeringa og forvaltninga.

På grunn av dei spesielle reglane om korleis føresegnene i Grunnlova vert endra, står Grunnlova over vanlege lover. Grunnlova er den einaste lova som gjeld både på bokmål og nynorsk.

På Lovdata sine grunnlovsider (https://grunnloven.lovdata.no/) kan ein finne meir informasjon om Grunnlova, mellom anna historiske versjonar av føresegnene.

Oppdatert 9. januar 2020: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_1

sitat slutt.

Grunnloven §101 er en av bærebjelkene i demokratiet vårt. Den står for retten vi har til å danne og stifte fagforeninger. Ingen fagforeninger har rett til tvangstrekke medlemmer i fagforeninges kontignet. Dette strider mot demokratiet vårt og menneskrettsartikkel nummer 20. Sitat: https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Artikkel 20.
1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon. sitat slutt.

Sitat: Grunnloven §101:

Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti.

Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_1

0Endra med grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort med res. 9 mai 2014 nr. 613, oppheva med grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort med res. 14 mai 2014 nr. 628, føyd til att med grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort med res. 14 mai 2014 nr. 628, endra med vedtak 27 mai 2014 kunngjort med res. 20 juni 2014 nr. 778, 14 mai 2020 kunngjort med res. 29 mai 2020 nr. 1085.

Sitat slutt.