Nedgangstider i verdensøkonomien utover 1920 tallet

Verdensøkonomien etter første verdenskrig

Etter førsteverdenskrig 1914-1918 var det en oppgang i norsk økonomi, fra 1920 gikk verden inn i en økonomisk nedgang, og det ble dårlige tider for norske arbeidsfolk.

Som også rammet Norske sjøfolk. (Aarset ,Barder Synnøve, 1977)

Norske arbeidstakere mistet jobben og fikk en realnedgang i lønn utover 1921 tallet, en fikk også flere store arbeidskonflikter i Norge på bakgrunn av nedgang av verdensøkonomien.

Og en annen faktor som virket inn på omfanget av krisen, var at Spanskesyken som var en influensalignende pandemi varte fra 1918-1919 i Norge, artiklene viser til at mellom 13000-15000 nordmenn døde av den perioden. Spanskesyken kom i tre omganger i Norge, den inntraff om sommeren 1918, videre kom andre bølge om høsten 1918 og tredje bølge med pandemien slo vintere 1918-1919. Den siste pandemien drepte flest folk i landet vårt. Forskerene tror at så mye som mellom 50 og 100 millioner mennesker ble drept av Spanskesyken i verden. Under spanskesyken døde unge mennesker dette var mennesker mellom 20-40 år. Kilde: https://tidsskriftet.no/2001/12/medisinsk-historie/spanskesyken-i-norge-1918-19.(spanskesyken i Norge 1918-1919)

Spanskesyken var også en influensapandemien som ligner på den panedmien som har vært og pågår i verden siden utbruddet i Kina i 2020. Flere faktorer som inntraff utover 1920 tallet var at renten gikk opp, en fikk knapphet på varer og prisene gikk til værs og børsene ble urolige. Utover 20 tallet fikk en flere arbeidskonflikter, den største konflikten var Storstreiken i 1921 som jeg har skrevet om lenger nede. Verden hadde også gjennnomgått 1 verdenskrig. Kilder: ( Arseth Barder; Synnøve, side 35-37)

Hva er siuasjonen i verden i dag? Vi fikk en Koronapademien i Mars 2020, som har vart i ca. 2 år nå. Det er vært store nedsteminger av flere samfunn rundt i verden, det har nå brutt ut en krig mellom Ukraina og Russland etter at Russland gikk til angrep på Ukraina 24.02.22. Verden opplever nå en enorm prisvekst på varer, det er knapphet på varer fra Østen. På grunn av pandemien, det er problmer med tarnsport av varer, det er mangel på arbeidskraft i vesten. Matprisene går opp,det sammen gjør strømprisene og prisen på drivstoff. Hva blir resultatet på disse krisene for verden og stabiliten i verdensfreden? Vil verden oppleve en tilbakegang i verdensøkonomien som for 100 år siden?

Kilder: https://sml.snl.no/koronapandemien

kilder: https://e24.no/boers-og-finans/i/mRwb0p/viruset-gir-dobbel-sjokk-i-oekonomien-derfor-stuper-boersene

Kilder: https://www.nrk.no/urix/slik-vil-verden-preges-av-krigen-i-ukraina-1.15892565

Ingen har fasiten på hva som vil skje etter pandemien eller vet når krigen mellom Russland og Ukraina vil ta slutt. Eller de økonmiske ringvirkningene som vil komme i etterkant av disse hendelsene.

Storstreiken i 1921.

Storstreiken i 1921. Kilde: Arseth Barder; Synnøve. Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, 1977.

I 1921 Tok LO ut 120 000 personer i streik, nesten alle som var i LO. Streiken begynte 26 mai og ble avsluttet 10 juni 1921. Storstreiken i 1921 var en av de store streikene som igangsatt på 1920 tallet i Norge. (Side 1, Aarseth, Barder, Synnøve)

Streiken begynte med sjømennene som skulle gå ned i lønn når avtalene deres utløp. Rederiforbundet krevde at hyren til en fyrbøter gikk ned fra 322 kr til 215 kr pr måned og en matroshyre gikk ned fra 316 kr til 210 kr, hyrene skulle settes ned med ytterlige 25 % fra 1 oktober 1921. (kilde: Streik, Balls, Jonas 2021.  Side 111. Sympati med sjømennene).

Etter første verdenskrig fra 1914-1918 var det en økonomisk oppgang i verdens økonomien, dette kom til å forandre seg i 1920. Årseth, Barder skriver at det ble dårlige tider, og produsentene ble sittende med store varelager. Det etterspørselen etter varer gikk ned. Dette rammet arbeiderklassen hardt, Mange mennesker mistet jobbene sine, eller fikk redusert tilgang til arbeid, som igjen førte til at mange fagforeninger mistet medlemmer, og som igjen førte til at de fikk mindre penger, da de fikk mindre fagforeningskontingent. (Arseth, Baarder, side 2) Kilde: https://www.arbark.no/eldok/Arbeiderhistorie1977_4.pdf

Utover 1920 tallet hadde en flere konfilkter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.